Przejdź do treści

W co wierzymy

Jesteśmy społecznością naśladowców Chrystusa, idącą za przykładem Bereian, którzy „przyjęli słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają” (Dz.Ap. 17:10). Wiara nasza opiera się na następujących fundamentach:

1. Pismo św. jest dla nas jedynym autorytetem w kwestii wiary i moralności, ponieważ „całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16-17).

2. „Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy” (1 Koryntian 8:6).

3. Jesteśmy przekonani, że Wszechmocny Bóg jest Najwyższym Stworzycielem. „Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą” (Izajasza 42:5).

4. Syn Boży Jezus Chrystus jest „początkiem stworzenia Bożego” (Obj. 3:14), „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy” (Kolosan 1:15-18).

5. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże do życia wiecznego w społeczności ze swoim Stwórcą (1 Moj. 1:26).

6. Człowiek jest duszą składającą się z ciała i tchu żywota. „Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą” 1 Moj. 2:7

7. W wyniku nieposłuszeństwa Adama wszyscy ludzie dziedziczą niedoskonałość, skłonność do grzechu czego końcem jest śmierć (1 Moj. 4:7). „Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 5:12). „Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23).

8. Śmierć jest stanem nieświadomości i niebytu. „Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości” (Kaznodziei Salomona 9:10) .

9. Dzięki okupowej ofierze Jezusa wszyscy mają nadzieję wzbudzenia z martwych. „Przetoż tedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu; tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota” (Rzymian 5:18). Jezus ofiarując swe życie Bogu za życie Adama, doskonały człowiek za doskonałego człowieka zaspokoił sprawiedliwość Bożą dając szansę wszystkim ludziom wiecznego życia w społeczności z Ojcem w słusznym, naznaczonym przez Boga czasie.

10. Jezus „postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię; Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Filipian 2:8 -11). Za wierność Bóg wywyższył Chrystusa ofiarowując Mu boską naturę.

11. Bóg w swoim planie przewidział czas wyboru Oblubienicy Chrystusa, prawdziwego Kościoła (2 Kor.11:2). Któremu „Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury” 2 Piotra 1:3-4.

12. Wierzymy w rychłe nadejście królestwa Bożego zwanego także w Biblii „czasem odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz. Ap. 3:21). Będzie to czas powrotu ziemi i jej mieszkańców do warunków utraconych w Raju.

13. Widocznym znakiem nadejścia Królestwa Bożego będzie przyjęcie przez Żydów, jako naród Jezusa za Mesjasza. „Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?” (Rzymian 11:15, 25).

14. Zanim nastąpi wieczne Królestwo Boże wszelki grzech i nieposłuszeństwo zostanie ukarane Drugą Śmiercią bez nadziei zmartwychwstania. „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już (odtąd) nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” Objawienie 21:3. A „jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć” (1 Koryntian 15:26).

15. Ponieważ w Biblii nie znajdujemy szczegółów ziemskiej organizacji Kościoła, każdy zbór pozostaje autonomiczną jednostką składającą się z braci i sióstr w Chrystusie. Poszczególne zbory łączy wspólnota celów i wiara w tego samego Boga. Aby jednak zapewnić możliwość koordynacji pewnych wspólnych działań obejmujących swym zasięgiem całą społeczność (jak na przykład: wydawanie literatury i czasopism, propagowanie nauki Ewangelii, działalność charytatywna czy organizowanie wspólnych zjazdów tzw. konwencji), zbory są zorganizowane w formę zarejestrowanego Zrzeszenia, które jest wpisane do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA: http://www.mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html

Zrzeszenie jako całość posiada osobowość prawną i utrzymuje w niezbędnych rozmiarach Biuro, (obecna siedziba: 30-864 Kraków, ul. Nad Serafą 27 telefon: 0048 12 265 00 95), w którym m.in. prowadzi się pracę administracyjną i rozprowadza literaturę – http://www.nastrazy.pl/